Spasí nás Spasitel? A co pak s ním?

Asi budu při tomto přecitlivém tématu muset předeslat, že článek není psán a tudíž by ani neměl být chápán jako oslava čehokoli. Jde o úvahu, pokus o objektivní náhled na historická fakta a pocit, který mohou, při pohledu zvenčí vyvolat. Není ani omluvou pro jakýkoli trestuhodný čin. Není obhajobou ani jednoho ze zmíněných vrahů nedávné historie. A není ani obviněním nikoho.

 

Rovněž by neměl následující text vyznít jako poměřování závažnosti zločinů, té které osobnosti nebo skupiny. Tedy jeho podtext nemá vést k závěru, že někdo, byl horší, než někdo a někdo další vlastně za všechno může.

 

A protože čerpám z obecně známých faktů, nejde ani o konspiraci.

 

Jen mi přijde zajímavé s ohledem na současnost nahlédnout a zamyslet se nad minulostí.

 

Napřed několik citací:

 

21147MzB.jpg

 

Talmud:

Nesesmilni! Ale s gojkou (nežidovka) hebrejec smilnit může, neboť gojové jsou dvounohý dobytek a zoo-sexualita nenarušuje boží zákaz.

 

Talmud:

Nechť nečeká odpuštění od Hospodina ten, kdo vrátí věc, kterou ztratil gój.

 

Pan Schneerson

„Nežidovské tělo pochází ze tří satanských sfér, zatímco tělo židovské, ze svatosti. Jsou tu takové rozdíly, že by se dalo hovořit o dvou zcela odlišných živočišných druzích“.

 

Menachem Mendel Schneerson

Ortodoxní Žid, rabín a dědičný vůdce hnutí Chabad. Velice vážený a uctívaný člověk, jehož odkaz se ctí dodnes a to jak židovskou, tak nežidovskou veřejností, vysokými politiky napříč světem. Tomuto moudrému muži, který zemřel v roce 1994, se klaníme dodnes. Povětšinou mluvíme o jeho moudrosti, zbožnosti a máme ho v úctě.

 

Ve svých přednáškách ovšem velice plamenně tento muž učil své posluchače, že nežidé jsou podřadní lidé, nedokonalý odpad, a že jsou jako dobytek, stvořený bohem Yahwehem a to proto, aby Židům sloužil. Učil to po mnoho let a jeho přednášky, pečlivě dokumentované je možno si přečíst i v češtině.

 

V Judaismu je náhled na nežidy jako na podrasu zcela transparentní.

 

Dále se dočteme v Talmudu, že goje je možné i zabít, a to tak, aby to nebyla vražda a to tím, že ho shodíme do jámy, kde je žebřík. Ten pak vyndáme. Shozením jsme se nedopustili vraždy. Ani vyndáním žebříku, protože mohl přece rychle vylézt. Zemřel sám. Hlady.

 

Zajímavé, že?

 

Nenávist k Judaismu je mnohem starší, než celý Hitler. Mnohem starší.

 

A strach z Judaismu potom jakbysmet.

 

Carevna Elizabeta Petrovna: (Rusko)

„Hebrejci se nacházejí v různých částech Ruska. Od těchto nenávistníků Kristových nemůžeme čekat nic dobrého.”

„Vzhledem k tomu, vydávám následující příkaz: všichni hebrejci, muži i ženy, nezávisle od jejich postavení a bohatství, okamžitě jsou povinni vycestovat i se svým bohatstvím za hranice země. Od těchto vrahů Kristových nechci dostávat žádného zisku.”

Tehdy to stačilo a z Ruska byli vyhnáni všichni hebrejci.

 

B. Franklin: (USA)

„Jestliže my, pomocí ústavy, nevyloučíme hebrejce ze Spojených Států, vrhnou se sem ve velkém počtu a za necelých 200 let dostanou se nahoru, zhltnou zemi a zradí formu našeho způsobu vládnutí...”

„Gentlemani, dávám vám výstrahu. Jestli nevyloučíte hebrejce navždy, vaše děti budou proklínat vás ve vašich hrobech.”

 

Císařovna Marie Terezie: (Rakousko)

„Neznám žádného jiného politováníhodného moru v naší zemi, jak tato rasa, která devastuje národ svou lstivostí, lichvářstvím a půjčováním peněz, zabývající se činností, která odpuzuje čestné lidi. Bude-li to možné, hebrejci budou přestěhováni a vyhnáni odsud.”

 

Napoleon (Francie):

„Udělám vše, abych dokázal své opovržení k tomuto nejpodlejšímu národu světa. Hebrejci jsou národem, schopným nejodpornějších přestupků. Chtěl jsem z nich udělat národ občanů, ale oni nejsou schopni k ničemu, kromě kšeftu s půjčkami.”

 

Car Nikolaj (Rusko) :

„Hlavní příčinou devastace zemědělství jsou hebrejci. Svým umem vykořisťují nešťastné obyvatelstvo. Jsou natolik chytří v klamání lidí, že půjčují peníze na setí obilí, pak ceny za úrodu snižují, dokud pole nejsou sklizené. Jsou to známé pijavice, které totálně vysávají a devastují celé oblasti.”

 

21133M2J.jpg

 

V roce 1920 byla v Rusku rozšířena a pomalu do všech jazyků přeložena i téměř do všech zemí distribuována kniha s názvem „Protokoly sionských mudrců“.

 

21134ZjA.jpg

 

Všichni, kdo už tou dobou o Židy de-facto ve svých zemích nestáli, si tady mohli přečíst, kterak se zcela jasně a neodiskutovatelně Židé chystají převzít moc a ovládnout celý svět v duchu svého učení a založit jednotnou židovskou říši.

 

21135YTR.jpg

 

Kniha je podvrhem, což se ukázalo už o rok později, ale zdaleka se toto zjištění nerozšířilo tak, jako obsah knihy, kterou zfalšovala vláda Ruska z obavy před bolševickou revolucí.

 

21148Zjc.jpg

 

Vyvolala zděšení a měla neuvěřitelný dopad v mnoha zemích.

 

Co do síly a sugestivně emotivního efektu byl text bezkonkureční, také i s ohledem na nálady a atmosféru své doby. 

 

21138NDc.jpg

 

A proč právě Židé?

 

Nejen pro výše uvedenou filozofii a zažité povědomí, které ke své životaschopnosti nepotřebovalo vůbec nic dalšího, než si přečíst Talmud, a také protože většina bolševiků, většina revolucionářů, rozvracečů a rebelů skutečně Židé byli.

 

Marx – Německý otec revoluce

 

Egon Erwin Kisch – Čech, organizátor komunistické revoluce v Rakousku.

 

Béla Kun - Organizátor komunistické revoluce v Maďarsku

 

Rosa Luxemburg – Hlava komunistické revoluce v Německu.

 

Eugen Levine – Německý revolucionář. Má na svědomí mnoho životů tehdejších odpůrců revoluce.

 

V.I. Lenin – Vůdce ruské komunistické revoluce.

 

Lev Trockij – Ruský revolucionář.

 

Jakov Sverdlov – Ruská hlava revoluce. Dal rozkaz vyvraždit carskou rodinu.

 

A také Stalin byl Žid.

 

Přes 20 milionů životů si vyžádala Stalinova sadistická povaha, paranoia a absolutní absence soucitu a lidskosti.

 

Svět a neméně pak Hitler, který Protokoly četl a mluví o nich i v "Mein Kampf" věděl, jak zatočili revolucionáři vedení Židy s ukrajinskými rolníky, odpůrci revoluce a masové hroby z té doby jsou odhalovány dodnes.

 

21149YjE.jpg

Ukrajina 1932

21141M2U.png

 

Brána do gulagu

 

21139Yjc.jpg

 

Deportace do gulagu 1933

 

21142ZDh.png

 

gulag

 

Hitler pokládal Stalina za zrůdu a prohlásil, což je fakt paradox, že je to šílenec, který nemá soucit s lidmi.

 

Hitler ne, že by Židy nenáviděl, on se jich především strašně bál.

 

Celé Německo se bálo.

Celý svět přímo či nepřímo, otevřeně či skrytě.

 

Jeden z důvodů, proč měl hned od prvopočátku Hitler tolik příznivců, je s ohledem na dobu, dění, povědomí, kolující zvěsti i překlad Ruskem podvržených „Protokolů sionských mudrců“, zcela jasný.

 

Ačkoli totiž tvořili tou dobou Židé v Německu jen 2% populace, tedy 500 000 Židů na 50 milionů Němců, ovládali 50% všech médií a zásadních míst!!

 

21150MWY.png

 

Judea vyhlásila válku Německu.

 

Hitler vyhlásil válku Judee.

 

21131ZjU.jpg

 

Brána do Osvětimi

 

21144NTY.jpg

Selekce v Osvětimi 1940

 

21143ZjE.jpg

Osvětim

 

Hitler se pasoval se do role spasitele světa a věřil tomu.

 

Stalin, Lenin … se pasovali do role vůdců světa a věřili tomu.

 

Proč Stalin, ačkoli se nikdy nesetkali, Hitlera chtěl na své straně? 

 

 

Nikomu na světě nevěřil, každý, komu nevěřil, skončil v hrobě, jen Hitlerovi věřil i v momentě, kdy napadl Sovětský svaz a Polsko, čímž porušil dohodu o neútočení.

 

Pronesl dokonce, že o tom (o útoku na Sovětský svaz) jistě Vůdce neví!!!

 

Věděl a podrazil ho záměrně, což Stalin odmítl připustit, čert ví, proč?

 

21145NjU.jpg

 

Tenhle paranoik, který má svědomí miliony životů, se ve fanatickém spasiteli Hitlerovi, do jisté míry viděl.

 

Zatímco Hitler po útoku prohlásil, že je v euforii z toho, že se od Rusů osvobodil, Stalin prohlásil, „proč to udělal, mohli jsme spolu ovládnout svět“.

 

21140M2M.jpg

 

Na jedné straně fanatický samozvaný zachránce světa, od Židovstva, na straně druhé šílenec, bažící po moci, který s potěšením osobně podepsal 41 000 trestů smrti zcela neselektovaným lidem.

 

Na jedné straně blázen, vrah milionů Židů, vidící nebezpečí v jednom etniku a budovatel čisté rasy.

 

Na straně druhé sadista, vidící nebezpečí v člověku samotném, bez ohledu na původ.

 

„Je člověk, je problém. Není člověk, není problém“
Stalin.

 

A teď se vraťme na začátek, abych mohla dojít k pointě z úvodního titulku.

 

Na začátku, historicky velice hluboko je strach.

 

Zcela konkrétní, snad i pochopitelný, neb je doložitelný.

 

Děkuji, pokud jste dočetli až sem, protože snad doufám pochopíte, proč to všechno shora.

 

Nyní jiné citace…

 

I když… jak moc jiné?

 

21137Y2E.jpg

 

A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky

Korán

 

A najdete i jiné pokrytce, kteří chtějí získat důvěru vaši i důvěru svého lidu. Kdykoliv se pokusí vás svést k odpadnutí, budou v tom odraženi. A jestliže se nebudou držet stranou od vás a nevzdají se vám na milost a nesloží své ruce, tedy je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A nad těmito vám dáváme pravomoc zřetelnou.

Korán

 

Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil; a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, kdo vrhal, aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou, od Něho přicházející, vždyť Bůh slyšící je, vševědoucí!

Korán

 

 

Delegáti strany Alternativa pro Německo (AfD):
 

Islám se neslučuje s německou ústavou. Vyzíváme k zákazu mešit, svolávání věřících k modlitbě muezziny a nošení burek především ve školách.

 

Poslankyně ANO Jana Lorencová:
 

„Islám není náboženství, je to filozofie, je to něco, s čím se většina národa nemůže ztotožnit. Jestliže to implantujeme do naší civilizace, tak nás to zničí,“

 

Maďarský premiér Viktor Orbán:
 

Islám do Evropy nepatří, je to systém pravidel jiného světa a my je v naší zemi nechceme“ (Ještě v červnu přitom arabským bankéřům tvrdil, že Maďarsko je islámu otevřené.)

 

Rakouská politička Elisabeth Sabaditsch-Wolff:

“Musíme si připomínat, že arabsky poddanost se řekne Islám. Když bude v Evropě žít víc muslimů – a nemusí jich být majorita populace, stačí 15 – 20 procent – budeme žít pod islámským zákonem, ne pod zákony, které máme nyní. Už nebudeme mít ústavní práva. Naše práva budou předepsána šárií“.

 

Jistá paralela by tu byla, nemyslíte?

 

21146ODh.jpg

 

A teď trocha nadsázky.

 

Staliny a Leniny bychom už asi měli.

 

Strach a hysterii taky. (Ano, já vím, že oprávěnou – vždyť to ta před tím byla očima předešlých přihlížejících také.)

 

Vizi budoucnosti, pokud se něco zásadního nestane, také máme.

 

Čísla do statistik stran vývoje rovněž.

 

Konkrétní případy a alarmující skutečnosti denně čteme.

 

Opět jsme někým pokládáni za odpad.

 

Ideální čas pro Spasitele.

 

A co pak s ním?

 

 

Michaela Kudláčková


vizitka Kudláčková


 


Hodnocení článku

Hodnotilo 21 čtenářů průměrem 3.38 bodů z pěti


Čtěte také:

Causa Kramný: Dle znalců není Petr Kramný schopen resocializace. Co to znamená? 
Chcete vyzkoušet novinku? Již existují pachová videa a aplikace! 
Chléb a jeho duše 
Proč zima? Protože hiems :) 
Vás chci, Pane prezidente…? 


Diskuze


Pro vkládání příspěvků je potřeba se přihlásit či registrovat.
post Zaslal: 28.05.2016 23:58

Odpověď na příspěvek #189023
Uživatel:

Jen na to video koukni, není to nic dramatického. 
 

Tak ráno..teď jsem koukala na hvězdy a nechci si ten dojem kazit. Je to nádherdný... v dálce se blýská, nahoře hvězdy, před Tebou les a pole...

 

..fakt to léčí duši.Ok

 
#189023

post Zaslal: 28.05.2016 23:01

Odpověď na příspěvek #189022
Uživatel: Michaela Kudláčková

Já na to nekoukala...nemám na to nervy... koukám na detektivky, protože...
 

Jen na to video koukni, není to nic dramatického. 

 
post Zaslal: 28.05.2016 22:39

Odpověď na příspěvek #189008
Uživatel:

Tak jsem se podívala na to video. Nechápu, jak se ta loď tak...
 

Já na to nekoukala...nemám na to nervy... koukám na detektivky, protože vím, že jsou vymyšlený.

 

Neunesu představu, že koukám, jak někdo umírá a je to doopravdy a křičí...a umře.

 

Je to od nich příšerně nelidský, vydírat za cenu životů malých dětí...nepochopím to...ale nedokážu jim to přát.

 

Ale je to zvláštní, když říkáš, že se potopili najednou. Snad ani nechciu přemýšlet, jak to...Undecided

 
#189008

post Zaslal: 28.05.2016 21:32
 

Tak jsem se podívala na to video.

Nechápu, jak se ta loď tak najednou potopila, když doplavala až k břehům Itálie?

A nevypadá to, že by se tam ti migranti nějak přemisťovali.

 
#188984

post Zaslal: 28.05.2016 20:10
 

A navíc, co je to za mentalitu, jaké mají uvažování?

Jim někdo nakuká, že se tady o ně postaráme, že vše dostanou zadarmo.

A oni tomu věří.

Pak se nedivím, že jsou flustrovaní, když se setkají s realitou.

A navíc tedy byli pozvaní Syřani, když už.

A předpokládám, že když má někdo černou pleť, tak asi Syřan nebude.

Nemůžeme zachránit celou Afriku.

A nejsou peníze na naše lidi.

Třeba sbírky na některé naše děti, protože některou léčbu pojišťovna prostě neproplácí.

Tak kde to jsme? Hammer

 

 

 

 
#188977

post Zaslal: 28.05.2016 19:16

Odpověď na příspěvek #188914
Uživatel: Michaela Kudláčková

Copak tohle může cítit a napsat veřejně normální člověk?  ...
 

Právě že tam jsou třeba i batolata ....

Tak to vidíš sama, co jsou zač.

Klidně propíchnou člun nebo se přesunou na jednu stranu, aby se převrátili.

Děcko hodí přes plot.

Nebo jak blokovali tu dálnici...

V pvní lajně děcka, pak ženské, pak chlapi.

Nechci je tady, nemám je ráda.

 
post Zaslal: 28.05.2016 02:01
 

Copak tohle může cítit a napsat veřejně normální člověk?

 

Tohle už napíše fanatik při vědomí, že jsou tam i batolata.

 

Tak, kde je ta hranice lidské hysterie, která má za následek vyhlazovací tábory, kde už se nikdo nezabývá tím, zda jde o slušného Žida, dítě, či ženu, nebo starce? Žid jako Žid ne?

 

Uprchlík = hrozba = utopit, postřílet. Beztak by z něho vyrostl Islamista.

 

Stejně, jako z malého Žida Stalin, Lenin...nebo ten, kdo nechal vymřít tři čtvrtě Ukrajiny a další 20 milionů následně? 

 

Tak co se nám dneska nelíbí na fašismu? Němci měli 7 let na to, aby se dívali, co se děje a mohli se patřičně vyhecovat.

 

1932

1939

 

Když teď řeknu, že se přece jenom bránili, bude to odporný? Ano,  i mě samotné, ale prohlásím jen to, co jiní dneska prohlašují v kometářích. 

 

A vezmu to hnedka zpátky, protože to je velmi nebezpečná myšlenka.

 

O nebezpečnější, že je reálná.

 

 

 
post Zaslal: 28.05.2016 01:35

Odpověď na příspěvek #188899
Uživatel:

A proč se Ti chce zracet? Jakože přeplavali celé moře a pak tam uviděli...
 

Víš, já si nedělám iluze o tom, že udělají cokoli. A že ty čluny převaděči převrací, když vidí lodě, jsem psala já sama, takže to vím.

 

Chce se mi zvracet z toho, že my, kteří se tak bojíme o naši vyspělou kulturu, jsme schopni nejen bezcitně koukat na to, jak reálně umírají lidé i malé děti, ale dokonce litovat, že jich nebylo víc. To je neskutečný.

 

Pak ovšem nechápu, co se nám nelíbí na tom, že jiní dělají a přejí si totéž.

 
#188902

post Zaslal: 27.05.2016 23:18
 

Je to známé klišé....

Ale postarejme se  především  o naše lidi.

 
#188899

post Zaslal: 27.05.2016 23:11

Odpověď na příspěvek #188840
Uživatel: Michaela Kudláčková

Smrt uprchlíků v přímém přenosu. Podívejte se na...
 

A proč se Ti chce zracet?

Jakože přeplavali celé moře a pak tam uviděli námořnictvo, tak se převrhli.

Nemám slitování s žádným z nich.

 
Avatar
post Zaslal: 27.05.2016 08:39
 

Odpověděla si Míšo za mě, daleko líp než bych svedla já :) A současnost? Přesně tak, chce se mi zvracet též. Asi lidi potřebujou ještě další lekci, nepoučili jsme se, bohužel. Koho baví cítit nenávist, nechť ať si užívá veselýho života - ustrašenýho a nenávistnýho. Jediný co můžu udělat a udělám, že já to tak cítit nebudu. Ten národ má svůj osud, na náhody a události bezesmyslu nevěřim :) 

 
post Zaslal: 27.05.2016 00:33
 
Smrt uprchlíků v přímém přenosu. Podívejte se na šokující video

 

No, nepodívala jsem se ...nechci se dívat na smrt a to na žádnou.

 

Mě s ohledem na to, co jsem napsala, šokují názory ...

 

21173YjJ.png

Chce se mi zvracet.

 

 
post Zaslal: 26.05.2016 22:42
 

Vždyť už teď kýváme, ba přímo voláme po opatřeních, která bychom před tím nikdy nechtěli dovolit.

 

Tleskáme každému, kdo stojí "za námi, naší kulturou, naší rasou, kterou se někdo jiný chystá prznit, likvidovat"... a ono tak našima očima je. 

 

A nejen Němci viděli tehdy svou situaci a hrozbu, geniálně přiživenou, stejně. 

 

Oni se báli o vlastní identitu. Ty davy zkraje netleskali Hitlerovi, ale tomu, co říkal.

 

A to je ta paralela.

 

 

 
post Zaslal: 26.05.2016 22:32

Odpověď na příspěvek #188831
Uživatel: Elena

Hitler se tak choval, proč se choval, protože to byl fanatik a demagog. Byl to...
 

Ano, přesně tak. A stačilo tak málo...

 

Mocenské ambice Judaismu řešila polovina světa.

 

Hitler byl jedním z četných, ovšem jistou souhrou okolností a nesporně i řečnického talentu, načasování atp, to dovedl, kam to dovedl.

 

Ale měl věrné a ochotně posluchače právě proto, že se bál stejné veci jako oni, mluvil stejnou řečí, o stejném nebezpečí a jal sezachraňovat.

 

A svět to zkraje chtěl, on po tom volal, protože se strachy podělal, což už v tom světě bylo, ale naplno to propuklo.

 

V neposlední řadě hodně díky Protokolům, kterým mnozí, mimochodem, dodnes věří.

 

A já si právě myslím, že jsme přesně v tom momentu, kdy jsme vyplašení a strašně snadno bychom přijali nového Vůdce.

 
Avatar
post Zaslal: 26.05.2016 20:34

Odpověď na příspěvek #188809
Uživatel: Dariada

Doufám že můj komentář nevyzněl jako že stojím na straně Hitlera....
 

Hitler se tak choval, proč se choval, protože to byl fanatik a demagog. Byl to šílenec, po první světové válce jejím výsledkem naprosto frustrovaný. Tam bych nehledala spojitost s tím, jak se dříve mohli Židé chovat. Hitler nebyl žádný antisemita, nejdříve to byl sociální demokrat, který s jinými židovskými sociálními demokraty normálně fungoval, např. s Kurtem Eisnerem. Fanatický antisemita se z něj stal později právě po vyhlášení podmínek versailleského míru. Za války byl dokonce i členem Bavorské republiky rad, kde působil spolu s několika Židy, kteří pak v Mnichově plánovali něco na způsob proletářské revoluce, což pak bylo značně přifouknuto a Hitler začal vinit Židy z výsledku první světové války a ponížení Německa, které muselo přijmout versaillský diktát, protože se domníval, že oni stojí za chaosem, který v Německu na konci války vypukl. Byl to magor, který si myslel, že se Židé snaží převzít moc nad světem. Tady začíná jeho nenávist k židovství.

 
Avatar
post Zaslal: 26.05.2016 20:01
 

Tak ono hlavně nejde sypat všechny Židy do jednoho pytle. Ve středověku se jich lidé třeba báli, protože panovala fáma, že přenáší mor. Vedle jejich ekonomické síly se jich různé skupiny bály, protože se domnívaly, že jsou všichni bolševici.

I judaismus prošel vývojem. Jako katolíci už nepořádají křížové výpravy a nevraždí lidi, tak Židé se také neřídí doslovně tím, co stojí v Talmudu a nevyndávají žebříky z děr.

Pěkné na tom článku je, že z toho vyplývá přesno to, že v různých kulturách a vyznáních najdeme vrahy a lumpy a nejde všechny sypat do jednoho pytle.

 
Avatar
post Zaslal: 26.05.2016 19:27

Odpověď na příspěvek #188820
Uživatel: Michaela Kudláčková

Hezky napsané    Ono ortodoxní Žid například se s Tebou na...
 

Me zidovska kultura, tradice velmi zajimaly uz jako holku.

Neumim to vysvetlit ...

 

Ohledne Zidu a jejich blizkych sousedu, plus dlouhodobeho * svaru* si myslim sve.

Jak jsi rekla, maji to hodne podobny.

 
post Zaslal: 26.05.2016 19:14

Odpověď na příspěvek #188809
Uživatel: Dariada

Doufám že můj komentář nevyzněl jako že stojím na straně Hitlera....
 

Hezky napsané Ok

 

Ono ortodoxní Žid například se s Tebou na ulici vůbec nebude bavit patrně. Tam ta nadřazenost je každopádně. No, ne každý je ortodoxní samozřejmě.

 

Ale ten čich na peníze, talent na obchod a tak to mají dle mého v genech. 

 

A ty geny jsou zřetelné, protože prostě ať je to jakkoli, člověka s židovskými kořeny poznáš vizuelně. Zpravidla ano, podle rysů.

 

Arabové Źidy nikdy nemohou mít rádi, protože Korán je de facto stejně nadřazený, jako celý Talmud.

 

Je to jenom naruby.

 

A stejně, jako je mezi Araby hromada slušných lidí, jsou i na druhé straně.

 

V každém případě, a teď ať mě třeba kamenují, obě ta učení, jsou postavená na tom, že ten kdo není jejich, je podřadný, nedůležitý, jaksi nedokonalý a klidně může nebýt.

 

Což je na pytel - na tom stál i fašismus.

 
Avatar
post Zaslal: 26.05.2016 16:29

Odpověď na příspěvek #188774
Uživatel: Michaela Kudláčková

To ne, to je jejich novodobý model, kterého se chytili, protože...
 

Doufám že můj komentář nevyzněl jako že stojím na straně Hitlera. Jenom jsem strašně ráda že jsem konečně našla důvod, proč se choval tak jak se choval. Nešlo mi to totiž do hlavy, že by jediný důvod byl jejich finanční samostatnost. I ten historický strach a předsudky vůči židům je pro mě novinka, nikde se o tom moc nemluví, natož ve školách. Židovskou kulturu mám moc ráda a pro mě osobně jejich zvyky a tradice a jejich hluboký spojení s vírou svým způsobem obdivuju. Že v jejich učení je i něco tak nenávistného a že se podle toho tak pravděpodobně i v inulosti chovali jsem nevěděla. Taky si říkám proč arabové tak hluboce židy nenávidějí. Jinak možná nemám problém s židovstvím jako takovým, ale jak si řekla jména těch "významných" židů, co to někam dotáhli, jako Babiš, Keller, Železný.... možná že to je extrémní ztělesnění černý stránky židovství. Ta neuvěřitelná touha po bohatsví skrytá do neuvěřitelných lží, prezentovaná jako starost o blaho ostatních? Možná že s tím má většina problém a bohužel to odnáší i ti slušní, jak už to tak bývá. Každopádně se v téhle době ukáže, jestli jsme si něco z historie odnesli, nějaký poučení. Dostali jsme druhou šanci, zachovat se ve stejný situaci jinak a neopakovat chyby. Jsem zvědavá jak to lidstvo jako další zkoušku zvládne. Každopádně si netroufám odhadovat. Já už se jenom těším na dalším posun lidstva, až to konečně rozseknem a posunem se dál Laughing

 
post Zaslal: 26.05.2016 15:55

Odpověď na příspěvek #188805
Uživatel: Elena

:) On i Karel IV. neměl nic proti vyvražďování Židů a vyhlašoval...
 

Ano, a to jsou historická fakta ... vždycky a každý měl problém.

 

Ale to tak bývá, když se nekdo 1.vymyká, 2.seskupuje. 3. obsazuje zásadní místa jako oddělitelná skupina. Nadto organizovaná.

 

V tuhle chvíli je jen k zamyšlení, zdali se neocitáme v době, kdy jsme vůči jiné rozpínající se skupině přesně v tom bodě, kdy budeme následovat každého, kdo se projeví jako "čistič" kulturního prostředí.

 
Avatar
post Zaslal: 26.05.2016 15:31
 

:) On i Karel IV. neměl nic proti vyvražďování Židů a vyhlašoval amnestie na násilné činy proti Židům. Norimberk od něj např. dostal povolení úplně zničit židovskou čtvrť, aby na ní mohl stát kostel.

 
post Zaslal: 26.05.2016 11:28

Odpověď na příspěvek #188757
Uživatel: O.M.B.

Víte, kolik lichvářů je i mezi rómskou komunitou? Jsou to snad...
 

To ne, to je jejich novodobý model, kterého se chytili, protože kejklování, krádeže slepic, komediantství na náměstích už tak nevynáší a dávky jsou malé, na uatech alarmy - to je k vzteku Tongue out (samozžejmě připouštím tu slušnou menšinu menšiny)  

 

Inteligencí to ale nejde měřit.

 

Ne, že by svou lichvu cikáni dělali špatně, ale nikdy s ní neprorazí do vlád a světového finančnictví. Tongue out

 

Židé to mají v genech, v krvi a staletími propracované k dokonalosti.

 

Vždycky z toho půjde strach. Já se nebojím, je mi to fuk, ani mě nezajímá, kdo z mých přátel je nebo není Žid, jenom jsem pochopila některé historické mylníky a jejich důvod.

 

Není špatný vědět proč, i když je to vědomí jen vědomím.

 
post Zaslal: 26.05.2016 11:21

Odpověď na příspěvek #188761
Uživatel: Dariada

Svatá dobroto!! Tak to je jeden z nejlšpích článků, jaký sem...
 

Především děkuji a dodám, že Židé byli nazýváni státem ve státech už fakt hodně dávno a nic proti nim, čistě oběktivně, bylo to hlavně pro dobrou soudržnost, skvělou organizaci a obchodní talent.

 

Jsou inteligentní a velmi ambiciozní. 

 

Všimni si, že - a proto jsem ten průřez historií v mnoha zemí uvedla - co jim bylo hlavně vyčítáno, je schopnost mít peníze, dostat se k nim a mít vliv. 

 

A to je pokládáno za nebezpečné a vždycky bude. 

 

Je to brilantně organizovaná komunita.

 

I v současnosti jsou na nejvyšších postech, nebo tam, kde se ovlivňuje chod států, médií, nebo peněz, Židé. Tak to je, to není útok, to je konstatování.

 

Babiš, Kalvoda, Źelezný, Kellner .... 

Walesa, Kaczynski... 

 

Nebo si stačí přečíst jména ředitelů světové banky...

 

To není nic špatného, to je prostě holý fakt.

 
Avatar
post Zaslal: 26.05.2016 10:13
 

Napadá mě po přečtení jen jedno: historie se opakuje..

 
Avatar
post Zaslal: 26.05.2016 09:28
 

Míšo opravdu smekám, je to výbornej článek, kterej má fakt dobrou pointu. Musel tě stát hodně práce a času. Klobouk dolů!

 
Avatar
post Zaslal: 26.05.2016 09:28
 

Svatá dobroto!! Tak to je jeden z nejlšpích článků, jaký sem kdy četla. Odpovídá mi na hodně věcí, které mi leží v hlavě a na který jsem nebyla schopná nelézt odpověď. Pořád sem si říkala, proč Hitlerův hněv odnesli právě židé, když měl dokonce jejich kořeny, myslela jsem si že je to na základě špatných zkušeností z jeho života, že se prostě zbláznil. Ale pak jsem nechápala, jak to, že dokázala zmanipulovat tolik lidí v takový chvilce. Aha, tak židé nebyli jen v trnem oku Hitlera.. Židé sami sebe považovali za vyvolený národ, jaká náhoda že se jim to vrátilo přesně tak, jak to mají psané v knize... zákon akce a reakce. :( Proto tolik chtěl aby se nekřížili rasy a byl schopnej obětovat cokoliv! On si vážně myslel že nás zachraňuje :( A další věc co se mi rozkrylo - Nostradámus tvrdil, že v tenhle čas příjde třetí "antikrist". První byl Nero, druhý Hitler. Historie se vyvýjí přesně jako před tím v minulosti. Už je to tu zase? Zase si musíme projít tímhle kolečkem? 

 
Avatar
post Zaslal: 26.05.2016 08:05
 

Víte, kolik lichvářů je i mezi rómskou komunitou? Jsou to snad zakuklení židé?

 
Avatar
post Zaslal: 26.05.2016 07:21
 

Ještě dodám, já nikdy lidi nekastovala, ale měla jsem obvodní lékařku (židovku) bezva doktorka, leč pomalá... ale teď se strašně změnila.

 

Na peníze nebyla, lidem udělala vše pro jejich spokojenost, léky brala dle cen, nikoliv nabídek farmaceutů, prostě zlatá.

 

Dcera ji náhle pro tu změnu, kdy radí nesmysly, žene  zdravou holku na operaci žlučníku, tvrdí že má v háji játra, ledviny, samou operaci a  bere a bere.... najednou, jo, jak rodiče říkali "žid", tak to bylo o penězích.

 

Dcera má játra a ledviny v pořádku! a na žlučníku  nějakou cystu, což vyžaduje časté kontroly, zda se to nemění.

Lékařka, uznávaná interistka žasla nad jejím vyšetřením a na žlučníku má léta totéž!!!!, jen si to hlídá, operaci nedoporučila.

Předtím byla dcera jinde, stejný závěr...

Znám osobně a hodně dobře neurologa - co ordinuje  a je mu 80 a pro korunu by si.... hrozný člověk!!! Ještě jsem nesyšela pochvalné slovo o něm, ale je stále "čupr", zatímco já mám rodiče pod drnem.

Žid - ač mi byli jedno, si spojuji s lichvářstvím.

Mám staré knihy po dědovi (románky), ale je to nechvalné, sňatky židů s katolíky a peníze, peníze, smutné romány, všimla jsem si  že není dne, kdy v televizi není pořad o Hiitlerovi.

Kde ta nová fakta berou, nechápu. Ale docela slušně, žádné výplivky na "vůdce".

 

Znovu jsem utvrzena v tom - nevím kdo to řekl - že lidi chtějí svobodu, ale pořád hledají autoritu, jíž se budou klanět.

A je to tak.

 

A jak jsem ani nevěděla, že někdo je žid, tak teď se to projevuje.Jsou na to pyšní a zase... lichvářství...

 
Avatar
post Zaslal: 26.05.2016 05:21
 

No, trefila ses, mně to vrtá havou a od doby, kdy jsem shlédla pořad o Péťovi Mukovi (znala jsem ho), tak nechápu.

 

Petr šel hodně do hloubky a byl svůj, dokonce o jeho smrti se vytahují nesrovnalosti.

To nechám být.

 

Ale zděsila jsem se, zpočátku snad mluvili o mně, ne?????

 

Byl někde dál... našel se v hinduismu (to jsem nevěděla), pak ho oslovil judaismus, to není normální a samo sebou a život na Zemi ho ničil, Míša Klimková to ví, velmi milá a ví víc než si myslíme,jen byla prostě jiná, tak to na světě je.

 

Oba je mám ráda.

Jeho novou ženu neznám.

 

Jen mi Péťu zas připomněli, rozumím mu, ale docela ne. Byl o hodně dál...

 

Apropó - komu půl dne mohou nad rakví hrát jeho písně?Frown

 

Právě teď

Dnešní vydání

Poslední příspěvky k článkům

Komerční tipy

Nejnovější diskuse

Včera a předevčírem

Vaše TOP články

Nejčtenější články

Komentáře - Popelnice

Komentáře - Bazar

TOPlist