doc.MUDr. Milada Emmerová, CSc: Rumburská pohádka

Z pověření paní senátorky doc.MUDr. Milady Emmerové, CSc., si  Vám dovoluji poslat na vědomí její článek s informacemi  o rumburské kauze. Paní senátorka jej dnes zaslala také médiím. Píše se v otevřeném dopisu paní doktorky, adresovaném v březnu médiím. Dopisu, který myslím, bude zajímat i vás.

Causu, která nedávno proběhla věřejností až do svého prozatímního konce, jistě dobře znáte. Už jen proto, že zde figuruje jedno jméno, spojené i s jinou causou, kterou také znáte.

 

Jméno přinejmenším velice kontroverzní.

 

Po přečtení odborného popisu paní doktorky, při výsledku soudního líčení i vyjádřední jiných znalců, a s přihlédnutím k historii posudků onoho člověka, zůstává k zamyšlení, do jaké míry je možné pustit do soudní síně některé lidi, a kde je hranice posuzování odbornosti či směrodatnostni některých kompetencí, když jde o lidské osudy a životy v kontextu  - vinen či nevinen, kde se bavíme o celém zbytku lidského života stráveném ve vězení. (!!!)

 

Vyjádření, které vám také tento magazín poskytne, není z pera laika, ale z pera erudovaného člověka.

 

Proto je to názor cenný a stojí za zvěřejnění.

 

20572OTU.jpgO co jde tak důležitého, že o tom píši do sdělovacích prostředků? Koneckonců vše, o čem píši, již bylo zdánlivě podrobně podáváno, neboť se jednalo o on-line  přenášený proces prostřednictvím médií směrem k veřejnosti. Já vám však chci doplnit některé události z virtuálního  zákulisí, které dozajista povedou k lepšímu objasnění této  mimořádné záležitosti.

 

Tak si prosím sedněte a pozorně čtěte….

 

V červnu roku 2014 proběhla našimi sdělovacími prostředky opakovaná zpráva, že v rumburské nemocnici 50 - letá specializovaná zdravotní sestra usmrtila přímou aplikací roztoku draslíku do žíly 72 - letou nemocnou. Jako lékařka s mnohaletou praxí jsem se vyděsila… Důvodem tohoto činu měla být údajně  její únava a nesnášenlivost ke starším pacientům. Pochopitelně, že takovéto podezření se stalo předmětem policejního šetření, neboť lékař V., který toto podezření rozhlašoval, aniž by je vzápětí zapsal  do příslušného protokolu,  způsobil velký rozruch v celém regionu, ba v celé republice, a možná i za jejími hranicemi.

 

Musím se přiznat, že ani já jsem tehdy nevylučovala, že by to nebylo možné…, snad spíše šlo o pochybení, ale úmysl ? To jsem nikdy ve své mnohaleté praxi internistky nezažila.

 

Zdravotní sestra však byla později obžalována ze spáchání šesti vražd, neboť byly dodatečně vybrány chorobopisy dalších pěti zemřelých, kteří v průběhu několika uplynulých  let měli zemřít při službě této zdravotní sestry. Tyto případy údajně vybíral k posouzení soudní znalec  M.

 

Opakovaně jsme mohli slyšet, že zdravotní sestře hrozí doživotí….

 

Takřka do roka a do dne,  tj. dne 23.června 2015, kdy bylo zahájeno hlavní soudní líčení u Krajského soudu v Ústí nad Labem, jsem náhodně vyslechla v TV24 větu od jakési zpravodajky, že zmiňovaný lékař V. u soudu vypověděl „….že odebral krev od zemřelé nemocné a nechal ji vyšetřit na koncentraci draslíku, která byla významně vyšší než u živých lidí  …“. Tak to jsem tedy slyšela poprvé, že šlo o krev nabranou asi za půl hodiny po konstatování  smrti, navíc z podklíčkové žíly, kam předtím byly aplikovány roztoky s přítomností draslíku. A navíc jsou jakékoliv výkony ze strany lékaře po konstatování smrti protizákonné.

 

Vyšetřením provedeného odběru žilní krve od zmíněné zemřelé lékař obdržel z laboratoře výsledek 10,5 mmol /l, což je zhruba dvojnásobek tzv.horní hranice normy u zdravého a živého člověka.

 

Nabízené kontrolní vyšetření z pozice laborantky  bylo druhou  zdravotní sestrou B.  z neznámých důvodů odmítnuto. Ale to by mimochodem jen potvrdilo, že koncentrace draslíku je ještě vyšší než v prvém náběru… O tom jsem přesvědčena, a nejen já, ale i vzdělaná lékařská veřejnost … To je i obsahem sdělení mnoha světových odborných publikací. A i když medicína není matematika, některá čísla jsou jasně směrodatná.

 

Tato zpráva mě doslova vyprovokovala k tomu, abych oslovila paní obhájkyni ex offo stručným dopisem, kde jsem vylíčila moje výhrady k této skutečnosti. Přitom jsem si v duchu myslela,  že jsem asi nebyla jediná, kdo vyjádřil  silné podezření na závažnou metodickou chybu, na které byla postavena celá obžaloba ! Proto jsem také pochybovala, že by moje oslovení mohlo mít zpětnou vazbu a že by zrovna mne paní obhájkyně kontaktovala …

 

Navíc jsem chovala v duchu přesvědčení, že přidělený obhájce dle pořadníku (tj. ex offo) nebývá ten pravý, který si vezme kauzu „k srdci“. Ale v tom všem jsem se hluboce mýlila a ještě jednou se omlouvám všem podobným obhájcům ex offo.

 

Svým telefonátem mě pí. obhájkyně ještě tentýž den po obdržení dopisu oslovila v tom smyslu, zda jsem ochotná jít vypovídat o odborných skutečnostech jako svědek u soudu a zda mě může zapsat do seznamu svědků. A moje odpověď ?  Samozřejmě, že ano…

 

Ve svém dopisu i telefonátu jsem konstatovala mj. následující :  po smrti jedince koncentrace draslíku permanentně stoupá, a to díky jeho uvolňování z krvinek podle koncentračního spádu, a dále pak při jejich  progredujícím rozpadu ( při hemolýze). Tímto způsobem pak dochází v krátké době po smrti k pozvolnému zvyšování koncentrace draslíku v krvi, až je mnohonásobně vyšší, než je fyziologická koncentrace draslíku v krvi za života. Zároveň jsem prohlásila, že tyto skutečnosti se studují na lékařských fakultách přibližně ve druhém či třetím ročníku a že by je tedy měli lékaři znát….

 

Bohužel, ne všichni „účinkující“ lékaři v dané kauze měli tyto odpovídající znalosti, a to včetně některých soudních znalců.

 

Moje tvrzení a dokládaná odborná fakta  byla v rozporu s posudkem soudního znalce obžaloby MUDr. M. a jeho kolegy MUDr. Z., rovněž soudního znalce. Zaujalo mě obdélníkové razítko jeho „nestátního zdravotnického zařízení“, zvané „prosektura Mimoň“, pod výsledkem jedné z jeho provedených soudních pitev. Moje tvrzení tehdy bylo v rozporu i se znaleckým toxikologickým vyšetřením soudní znalkyně ing.H. Důležité však podle mého názoru v případu bylo, že alespoň psychologické a psychiatrické vyšetření vyznělo plně ve prospěch zdravotní sestry.

 

Brzy nato mě požádala paní obhájkyně  o vypracování „odborného vyjádření“ , přičemž mi svěřila kopie všech podkladů k tomu potřebných.

 

Velmi důležitý se ukázal  znalecký posudek obhajoby od soudního znalce ÚVN - MUDr. Š., který spolupracoval s internistou primářem ÚVN - MUDr. K. K jejich posudku jsem se vyjadřovala kladně, neboť po jeho prostudování se mi dílem potvrdilo, co už jsem konstatovala hned na začátku.

 

Podle mého názoru nic nesvědčilo pro to, že by zdravotní sestra vraždila přímou aplikací roztoku draslíku do žíly šesti zemřelých. Morfologické změny na elektrokardiogramech nejsou tak specifické, že by nemohly být způsobeny jinou příčinou, např. jinou změnou vnitřního prostředí, akutním nedostatkem kyslíku atp. Tyto změny může kvalitně vyhodnotit pouze lékař kardiolog či internista, ale nikoliv mladý chirurg, kterého soudní znalec obžaloby  de facto protizákonně  požádal o jejich zhodnocení !!!

 

Při dalším líčení v říjnu a v prosinci 2015 měl soud i obžaloba k dispozici všechny znalecké posudky. Tím, že byl shledán zásadní rozpor mezi posudkem obžaloby a obhajoby, bylo rozhodnuto o vyžádání tzv. revizního ústavního posudku, který byl do Vánoc 2015 vypracován odbornou znaleckou komisí ve FN a LF Olomouc.

 

Očekávala jsem od soudu také přečtení mého odborného vyjádření a podání mého svědectví, což se však nestalo. Opakovaně však na něj upozorňovala paní obhájkyně v její závěrečné řeči, kde zdůraznila moje jednoduché tvrzení o „kruciální metodické chybě, na které stojí obžaloba“.

 

 U posledního hlavního líčení u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 21.ledna t.r. jsem vyslechla v podání hlavního člena znaleckého týmu, tamějšího soudního lékaře MUDr. D., výsledek revizního posudku olomoucké znalecké komise. Vše vyznělo ve prospěch zdravotní sestry a naproti tomu byl zcela odmítnut posudek soudního znalce MUDr. M. Dokonce se v řeči znalce D. vyskytly i takové termíny, jako je „diletantismus, lajdáctví“, když hovořil o znaleckém posudku soudního znalce obžaloby MUDr.M. Soudní lékař D. měl takřka podobný typ přesvědčivé rétoriky jako soudní znalec M., kterého vídáme v opakovaných TV vysíláních, ale s velkým rozdílem v předkládaných odborných argumentech. Jde o diametrální rozdíl od vadného posudku soudního znalce M., jehož posudek byl takřka totálně zavržen, a to jak po stránce formální, ale hlavně i věcné !

 

Specializovaná zdravotní sestra byla nepravomocným rozsudkem zproštěna obžaloby a tím i  hrozby doživotního vězení (!), přičemž z vyšetřovací vazby byla již předtím náhle propuštěna domů, těsně před Štědrým večerem 2015, a to v den narozenin své dcery A.

 

Ve věznici v Litoměřicích strávila 429 dnů, utrpěla morální a profesní  újmu, přišla o výdělek, je zadlužena, neboť jí byly sesplatněny půjčky, a hrozí jí exekuce, těžko bude hledat přiměřené zaměstnání,  její 26 letá dcera  přerušila vysokoškolské studium a necítí se psychicky dobře… .

 

Mně osobně potěšila nejen intenzívní a důsledná práce obhájkyně, ale i důvěra a statečnost obžalované zdravotní sestry a její dcery.

 

Dceru A. jsem pozvala do Plzně před Vánocemi, kdy její matka byla ještě ve vazbě, abych otestovala její psychický stav. Přijdou Vánoce a ona bude sama doma…a bůhví, co člověka napadne v kruté osamělosti ? Je však relativně statečná, i když se po tak dlouhou dobu odloučení od matky všechno strávit nedá. Dlouhými diskuzemi na toto téma, ale i na jiná, jsem snad mohla přispět k jejímu psychickému osvěžení, a tak jsem ji pouštěla domů s určitou jistotou, že se nezhroutí.

 

Nikdy nezapomenu na její výrok při našem loučení na autobusovém nádraží v Plzni : „ To bych nikdy nevěřila, že politička může mít takové znalosti a tolik odvahy…“. A den nato večer přivezla obhájkyně její matku z vazby domů ……

 

Tento příběh zatím šťastně nekončí. Jednak se státní zástupce odvolal k vrchnímu soudu, jakoby nebyl přítomen takřka sedmihodinovému závěrečnému jednání soudu s předložením zcela jasných argumentů, jednak nekončí ani obhájkyně,  ani zdravotní sestra ….Ale o tom až někdy příště, neboť jde o příběh na pokračování. Předpokládám, že definitivní konec této napínavé pohádky  bude asi tak k letošnímu Mezinárodnímu dnu dětí. A věřím, že půjde o zakončení šťastné, jak je ostatně v pohádkách zvykem…

 

Tak, milé kolegyně zdravotnice a moje časté kamarádky, to je můj dárek vám všem, ale vůbec  všem poctivým zdravotníkům, a nakonec i  všem občanům! Dostalo se nám poučení v několika ohledech, ale  hlavně o tom, že boj za spravedlnost nesmí nikdy a v ničem polevovat. Žádná dobrá snaha není zbytečností…

 

Vyvstala však i řada otázek: kam se poděla presumpce neviny ? Jak se chovaly sdělovací prostředky ? Jakou kvalitu mají současní soudní znalci ? Kolik chybných posudků musí odevzdat, aby byl této odpovědné funkce tzv.soudní znalec  zbaven ? Jaké jsou poměry ve zdravotnických zařízeních  menšího typu ? Ale i v těch ostatních ? Jaké panují ve zdravotnictví  interpersonální vztahy při žádoucí týmové práci ? Jak dopadne situace v rumburské nemocnici, která má sloužit občanům tohoto regionu ? Jaké má pocity tamější policie ? Může „nestátní zdravotnické zařízení – prosektura  Mimoň„  provádět soudní pitvy, pokud by nebylo řádně akreditováno? A co vlastně může toto Nestátní zdravotnické zařízení Prosektura Mimoň provádět ?  A jak se daří původci všeho, lékaři V. z rumburské nemocnice ? Jaké důvody jej vedly k těmto volně plynoucím informacím, které se ukazují být nepravdivými ?

 

Tím vším se také zabýváme s kolegy ze Senátu, se  senátorem ing. Zbyňkem Linhartem, který z Rumburska  pochází. A i s Jiřím Voseckým, který také ledacos ví o tomto kousku světa, neboť k němu má vztah. I jim chci poděkovat, ale i několika kolegům z medicínské praxe, které jsem ve věci konzultovala ohledně odborných poznatků k tomuto případu, včetně mého syna Jiřího a vnučky Anetky – i ti mně výrazně pomohli, neboť mi vyhledali na internetu trefný článek od italských autorů, který dokládá tvrzení o pohybu draslíku po smrti.

 

Lidičky, nevyprávěla jsem vám pohádku se šťastným koncem, i když se to tak zdánlivě jeví. Jde o holou skutečnost, která navíc odkryla mnohé nedostatky a nešvary. Avšak byla také obdařena velkým štěstím, hlavně v osobě paní obhájkyně a dalších lidí, kteří byli přesvědčeni o nevině zdravotní sestry, a proto ledacos podnikli, aby byla osvobozena. Tak tedy nepolevujme v boji za spravedlnost a pokračujme v něm !

 

Jinak by totiž náš život ztrácel smysl….

 

Autorka:

Doc.MUDr.Milada Emmerová,CSc., místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky, internistka ve Fakultní nemocnici Plzeň  a vysokoškolská učitelka na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy Praha se sídlem v Plzni.

  


Hodnocení článku

Hodnotilo 17 čtenářů průměrem 3.59 bodů z pěti


Čtěte také:

"Znáš mě a neznáš, můj národe. Tvůj Václav“ 
Co všechno ženy dokážou? 
Jako obtížný hmyz... 
Neměníme se. Jen ztrácíme obaly  
ROZHOVOR I. díl: Alue K. Loskotová: Mnohé jsem za sebou nechala a jsem strůjcem svého štěstí  


Diskuze


Pro vkládání příspěvků je potřeba se přihlásit či registrovat.
#185623
zajimavy nazor jineho lekare

post Zaslal: 12.04.2016 16:15
 

http://dfens-cz.com/rumburg-krankenpflege-contd/

 
#185381
motivace PENIZE

post Zaslal: 10.04.2016 17:53

Odpověď na příspěvek #185354
Uživatel: Lucia Bohrn

Anicko, jiste by bylo zajimave poskladat si osobnostni profil toho pana doktora a dat si...
 

http://rejstrik.penize.cz/actions/obchodni-rejstrik-vizualizace.aspx

 
#185362
spolecnik ve 3 firmach?

post Zaslal: 10.04.2016 17:19

Odpověď na příspěvek #185354
Uživatel: Lucia Bohrn

Anicko, jiste by bylo zajimave poskladat si osobnostni profil toho pana doktora a dat si...
 

https://www.detail.cz/osoba/petr-vondracek-krasnolipska-745-80-rumburk/Uica8OKBzPg/

 

https://www.detail.cz/firma/61324515-interna-rumburk-vos-v-likvidaci-lesni-26-rumburk/

 
Avatar
post Zaslal: 10.04.2016 17:15

Odpověď na příspěvek #185351
Uživatel:

http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/napsali-jste-nam-nakonec-se-v-nemocnici-nevrazdilo-2016012...
 

Pokud je to vazne tak,jak pise mistostarosta, je to jedna hruza, jak muze dopadnout clovek, ktery se jen nekomu znelibil nebo je nepohodlny.

Dneska jeste makam na velke praci, ale pak se na vsechny odkazy od Misi atd kouknu. Vaznemne zajima, co to vlastne je, tahle rumburska kauza. Verim, ze Misa taky vnese svetlo svym clankem, tesim se.

 

---------

Miso, ve 4 jsem drzela palce! Snad ti to vyslo!

 
Avatar
post Zaslal: 10.04.2016 17:10

Odpověď na příspěvek #185336
Uživatel:

stejne tak jde udelat psychologicky posudek na toho doktora. PROC? vlastne v te nemocnici...
 

Anicko,

jiste by bylo zajimave poskladat si osobnostni profil toho pana doktora a dat si dohromady ty vazby. Je zcela tak mozne, ze predevsim ty zahraly roli v tomto pripadu. Protoze v kazde nemocnici se neco najde, cim se da druhy, nejak nepohodlny, ci ze msty,  potopit.

 
Avatar
post Zaslal: 10.04.2016 17:07
 

Miso, diky za zajimave uvahy a info. Ja si prostuduju ty odkazy a nejake veci na netu a snad mne neco napadne, zatim jsem 100% laik a utvorit nazor neni z ceho.

Ano, pred lety prisel z Evropy zakon (cca 2012), opatreni,  ze pacient muze dat vyjadreni, ze nechce byt resuscitovan. Jedna se o vyjadreni v nektere nemocnici primo na formulari, podpis musi byt notarsky overeny. V tom pripade personal pacienta ozivovat nesmi. Jedna se o ustavni zalezitost. napriklad takovy zachranar z rychle ozivovat musi, i kdyby pacientovi trcel papir, ze nechce, z kapsy. Osobne si myslim, ze je to divne a neeticke a ze s tim musi mit mnohy dobry lekar problem, dodrzet to. Vzdycky je prece nadeje na zlepseni. Je to eticky problem podobne jako s eutanazii. Jasnemze se tim treba muze predejit necemu, cemu se rika marna a neekonomicka urgentni pece. Ale snad je na lekari,odbornikovi,  aby zvazil, zda pouzit opatreni a lecebne metody resuscitace v tom kterem pripade.

-----------

Tohle tema je pro mne citlive. Z vlastni zkusenosti vim, ze mnoho lidi v ustavech zemre (o neco driv, nebo za neprijemnych okolnosti) vinou neleceni, proste je nechaji lezet, i kdyz se jejich stav rapidne zhorsi (mluvim o lezacich v lecebnach, apod.) a dojde k nejhorsimu. Je hodne organizaci na pomoc zenam s rakovinou prsu, s tim ci onim problemem, nebagatelizuji je, je to velmi potrebne, ale neslysela jsem o organizaci,ktera by zastitila ty nejslabsi a nejmene se mohouci branit - stare ci mentalne slabsi lidi -lezaky v ustavech geriatricke pece, apod. V zime v lete studena kosile se snurkami, z nichz couha vsechno, otvirani oken pardon vetrani v zime, zachazeni jak s menecennymi bytostmi. Dalsi veci ani nechci psat. Omluva.

 
#185351
v nemocnici se nevrazdilo

post Zaslal: 10.04.2016 17:00
 

http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/napsali-jste-nam-nakonec-se-v-nemocnici-nevrazdilo-20160126.html

 
#185336
Luci

post Zaslal: 10.04.2016 16:23

Odpověď na příspěvek #185268
Uživatel: Lucia Bohrn

Hele, nema cenu premyslet nad duvody, pokud tedy nekdo usmrcuje pacienty umyslne, protoze tyto...
 

stejne tak jde udelat psychologicky posudek na toho doktora. PROC? vlastne v te nemocnici pracoval kdyz na svoji privatni peaxi a proc kdyz se tak venoval politice mame verit na jeho mesiastvi? Obe svedkyne v jeho prospech maji fyzickou vazbu, jedna je jeho milenka a druha laborantka si od doktora pronajima byt. A vlastne ten doktor to vse nahlasil policii, az kdyz zjistil, ze mu nebyl proplacen cely jeho plat z nemocnice ( jeho vlastni slova, ten rozhovor byl v jeho neprospech ale pan si to neuvedomil stejne jako PK)

 
post Zaslal: 10.04.2016 14:49
 

Já musím teď za tou mamkou.

 

Tady jsou články, kde jsou odkazy na další 

 

http://www.lidovky.cz/soudce-rozhodl-spravne-rika-lekar-ktery-upozornil-na-chyby-maresove-s-draslikem-gpg-/zpravy-domov.aspx?c=A160122_134657_ln_domov_hm

 

http://www.denik.cz/z_domova/rumburska-nemocnice-poda-trestni-oznameni-na-lekare-vondracka-20140916-lslt.html

 

A na blesku je on-line záznam ze soudu, kde jsou všechny výpovědi, všech, které si v mnoha bodech protiřečí.

 

Vrátím se k tomu, tak to jen kdyby vás zajímalo si to nastudovat taky.

 

Držte mi palce v 16:00. 

 
post Zaslal: 10.04.2016 14:42
 

Já si tady totiž řeším, jako vždycky detaily, který mi nehrají, co obyčejného lidského chování následného.

 

Například vak.

 

Kravina, ale absolutně ne nepodstatná s ohledem na to, co se jí klade za vinu.

 

Jestliže ho totiž dala dál k užití pro jiné pacienty, pak ale s nějakým cejchem.

 

"tady je vak s draslíkem" -

"tady je vak bez draslíku s nějakým fyziologickým roztokem".

 

Přece ten personál třeba jen v případě vaku musel mít informaci, co v nem je, už jen proto, aby věděl, komu ho má dát a na co.

 

Z vlastní iniciativy se domnívám, že by tam mělo být i napsáno, co v něm je - vždyť je to infuze.

 

Tak proč to někdo nezjistil?

 

Vždyť by jí to minimálně usvědčilo jestli říká pravdu, že tam kalium dala, nebo ne.

 

To třeba vůbec nechápu.

 

 
post Zaslal: 10.04.2016 14:32

Odpověď na příspěvek #185300
Uživatel:

Míšo, Ty říkáš, že lékař V, nechtěl obvinit sestru...
 

To až pak.... to je pravda.

 

Ale v tom provopočátku, s tímhle podezřením vůbec nejednal. To by přece jednal jinak. Měl hromadu možností, které nevyužil. Jen tak to nastřelil a nevyplnil příčinu. Záměrně.

 

On chtěl nedbalost .. nechci mu hrabat do svědomí a vlastně nikomu, ještě musím dumat.

 

Ale někdo tam lhal na tuty.

 

Nechám to na ranní kávu, když už to tady hrotím, jako Kramnýho a ležím v tom, kdo co řekl a neřekl a dělám si minutu po minutě obrázek  Wink

 

Každopádně, ta paní měla hromady problémů a z nějakého důvodu byla na JIP .

 
#185300

post Zaslal: 10.04.2016 14:24

Odpověď na příspěvek #185299
Uživatel: Michaela Kudláčková

Holky já tady celé dopoledne až doteď studovala pro jistotu všechno od...
 

Míšo, Ty říkáš, že lékař V, nechtěl obvinit sestru z vraždy, a tak se ptám, proč všude rozhlašoval, že sestra pacience píchla více draslíku do žíly, a tím jí usmrtila. Je to celé nějaké divné.

 
post Zaslal: 10.04.2016 14:08
 

Holky já tady celé dopoledne až doteď studovala pro jistotu všechno od začátku, úplně všechno, co jsem našla.

 

Nalomil mě hlavně Dragon, který lékaře Vondr. zná. 

 

Tak maličko jsem alespoň pochopila jeho.

 

On nechtěl paní M obvinit z vraždy ani náznakem.

 

Chtěl prostě se jí zřejmě zbavit, což mohlo být lecčím, protože věřím, že ho pak samotného překvapilo, co z toho bylo. 

 

Jeho jednání totiž má logiku pouze pro osobně pracovní model - ne trestní.

 

Zabýval se draslíkem v infuzi, která vůbec nebyla použita! 

 

Pacientka zemřela, když jí dokapával vak z předchozí směny. 

 

Kdyby se totiž ihned domníval, že někdo dal pacietnce příliš mnoho draslíku, asi by zkoumal i infuzi, která dokapala. Bylo by to logické.

 

fakt, že jí odebral krev koutkem hlavy chápu, ale proč se domnívat, že šel draslík rovnou do žíly, když ho stačilo dát do zbytku infuze?

 

Že nevěděl, co napsat do zprávy moc nevěřím, spíš chtěl, aby primář kárně postihl M za nedání draslíku do vaku, který nebyl použit, proto zprávu nedopsal, aby na ní upozornil. 

 

Záhada, jak je možné, že ji dopsal a podespal nědko jiný.

 

Naprosto nechápu jednání toho ředitele Švába.

 

Mít na oddělení lékaře, který takhle zkoumá příčinu smrti, je spíš terno. (když pominu, co z toho pak bylo za causu).

 

- Marešová nepoužitý vak bez kalia pak dala (jestli správně chápu) k dalšímu použití, což ve mě budí otázku, o kterém vaku se vlastně bavíme.

 

O tom, kde chybělo kalium, ale Marešová s ním neměla co dělat, protože ho nasazovala sestra před ní...

 

... nebo o tom, který dala jiné sestře pro další užítí? 

 

Doktor Vondráček totiž operuje tím, že odebral krev a poslal sestru do laborky. OK - v pohodě, - moc draslíku.

 

Nechal zkontrolovat obsah vaku a v něm kalium nebylo, přestože tam být mělo. OK.

 

Ale kterého vaku? 

 

A ještě něco mi nesedí:

 

Sestřička ze spolusměny říkala, že paní M. odmítla tu ženu resuscitovat z důvodu nějaké poznámky v dokumentaci, která říká, že se v případě zástavy resuscitovat nemá.

 

Nejsem lékař a nevím, že něco takového existuje, ale asi ano, když se o tom u soudu mluví.

 

Paní Marešová ale říká, že se resuscitovalo, pan doktor Vondráček o tom také mluví ...

 

To ale znamená, že ta sestříčka lhala, nebo by mě zajímalo, jestli existenci té poznámky vůbec někdo zkoumal.

 

Protože přece pokud by existovala a byla tak zásadní, že by se dalo mluvit o tom, že nějaká sestra odmítla díky tomu někoho oživovat, pak by o tom ale také věděl lékař a ten by přece nešel resuscitovat, nebo by ta poznámka ale neměla význam a pak její funkci absolutně nechápu.

 

 

 
Avatar
post Zaslal: 10.04.2016 13:33

Odpověď na příspěvek #185149
Uživatel: Michaela Kudláčková

Luci, já pořád tápu spíš v tom, jak to vzniklo a hlavně, jak...
 

Hele, nema cenu premyslet nad duvody, pokud tedy nekdo usmrcuje pacienty umyslne, protoze tyto "duvody" nemusi byt ani pro normalni osobu pochopitelne.  Nahromadeny stres, nejake neuplatnene ambice, at uz profesni, ci osobne vztahove, klimakterium, momentalni nastvani, rodinna dispozice, vsechno muze hrat roli a popostrcit sestru nebo nekoho jineho k cinu, ktery je zdanlive nelogicky. V pripade tamtoho odsouzeneho fesaka to byly neuplatnene ambice a touha citit se ze rozhoduje o osudu druhych a ze ma navrch i nad doktorem. -------------------

Opotrebovanost moralni ci mentalni psychologie nemusi odhalit. Sestra vi, co ma odbornici odpovidat, co se slusi a patri. Rutina. Dokonce i vi, jak vyjadrit litost nad zemrelymi, atd. Nemyslim, ze umysl a zkrat u osoby jinak orientovane v case a prostoru, osoby s pratelskym, sympatickym vystupovanim, zdrave sebevedome,  by se dal nutne podpořit psychologickym vysetrenim. Muj znamy lezel v nemocnici pred 2 lety se slinivkou, take na JIPce, kde pracovala. Rikal, ze byla moc fajn a mila, ochotna. Ovsem on je 60lety fesak s knirem a neumiral tam v prolezeninach. -------------------------

Videt kazdodenne smutne postavicky napul odpojenych lidi od naseho sveta, muset je umyvat od necistot, krmit, dotykat se jich, nezmeni jen hodne milosrdnou, silnou osobu. Je to obtezujici. O co sympatictejsi je pacient, ktery si dojde na velkou sam a se kterym nemusim 3x denne travit cas pri narocne nevonave hygiene a krmeni. Jinak mezi nami, moje zkusenost je takova, ze sestry nebyvaji jako osobnosti nezni andele, ale spise razne herekbaby, takze i ta opotrebovanst je otazna. U nekoho ani neni co opotrebovavat.

--------------------------

Hanulka

Prave skoda, ze tam nevysetroval Colombo, nebo aspon Poirot.  Protoze ty vztahy by mne taky zajimaly a mohly by o necem napovedet.

Ale jak rikam, netroufam si rikat nic, nemam prostudovane vsechny posudky, detaily, a ani nevim, jetsli je to prakticky mozne, jestli to ma obycejny smrtelnik nekde dk dispozici. On ten Blesk taky nemusi psat vse na 100%.

 
#185203

post Zaslal: 10.04.2016 12:36

Odpověď na příspěvek #185149
Uživatel: Michaela Kudláčková

Luci, já pořád tápu spíš v tom, jak to vzniklo a hlavně, jak...
 

Nevím přesně kde jsem to četla, ale údajně obžalovaná sestra byla kdysi velmi blízkou přítelkyní Dr. V.

 

Napadlo mne v té souvislosti slovo msta, ze strany lékaře.

 

 

Tomu by nasvědčovalo i to, jak postupoval lékař V. po smrti té pacientky, kdy jistě věděl, že po smrti pacienta už nesní nikdo, ani lékař na pacientovi vykonávat žádné úkony. On to přesto udělal a ještě tak, že tu krev odebíral z podklíčkové žíly, kde měla pacientka  zavedený port.

A jaký je odborník soudní znalec Dr. M., to už všichni víme....

Věřím v nevinu obžalované sestry.

 
post Zaslal: 10.04.2016 10:48
 

Luci, já pořád tápu spíš v tom, jak to vzniklo a hlavně, jak je mým zvykem PROČ!.

 

Vcelku jsem pochopila argumenty a vysvětlení odpobrníků i tady paní doktorky, že se nabíralo z místa, kde se očekává po infuzi větší množství draslíku, protože

Se tam aplikoval

Tam zůstal, protože už se krví nerozběhl, když neproudila

Krom toho, v samotném těle po smrti, jak bylo vysvětleno, hladina draslíku i sama stoupá.

 

Co vlastně vedlo toho doktora k tomu, že ho šel odebárat a to i s vědomím těchto věcí, když musel vědět to, co vědí všichni doktoři?

 

* Jak může znalec tyhle věci nevzít v potaz, když je berou v potaz všichni a pak je sám a jediný s takovým "odborným" názorm.

 

To pak je otázka, s ohledem na jeho předešlé posudky, čeho "anděl" je vlastně on. Co je to vlastně člověka, pokud si ty uvědomuje a přesto takto jedná? 

 

* Také myslím, že máš pravdu v té otupělosti, což je klasický spíš obranný mechanizmus člověka, ale je od přece jenom ještě daleko k vraždě, nadto několikanásobné a i u lidí, kteří nebyli tak staří, a i by se byli uzdravili, jak bylo v obvinění. 

 

To by ta paní už byla diagnostikovatelná psylogicky.

 

Ale zase je fakt, že jsou ta úmrtí zvláštní (některá).

 

A tak, jak říkáš, ten pohled je jednostranně stočený jedním smerem a to by klidně mohl být i záměr.

 

Když koukáš vlevo, nekoukáš v pravo.

 
Avatar
post Zaslal: 10.04.2016 09:00
 

Jeste jsem chtela rict, ze aplikace drasliku nemusi mit krucialni vyznam. Preci se da clovek odejit i jinak, nepodanim nutneho leku, atd. atd. a jak to dokazes?  Posudek se soustredil na draslik a mozna opomnel jine indicie ci cesty.

 
Avatar
post Zaslal: 10.04.2016 08:56
 

Osvobozeni rumburske sestry beru jako plus, protoze pri tak tezkem obvineni vznikne spise prevaha mineni, ze vinna je, je to logicke. A pokud je nevinna, dozivoti by byl kruty joke. Pravdu je tezke prokazat, protoze samozrejme, ze muze prichazet v uvahu, ze sestra byla uz tak vyhořelá dlouholetou prací, ze u ni nastal syndrom "andela smrti", treba i mimodek. Taky muze byt pravda, ze by tohle nikdy v zivote neudelala. Chtelo by to podrobnejsi fakta o pripadu a rozebrat si je. JInak co se prace sester tyka, je logicke, ze na utrpeni a na smrt pohlizeji za leta praxe jinak, nez clovek z venku, je to na zvlastni clanek. A prilis pozitivne by to bohuzel nevyznelo, stujme na zemi. Obetava laskyplna a trapici se trpicimi pacienty sestra v bezne nemocnici, o lecebnach ani nemluvim,  je jedna ze 100. Ze je jejich prace tezka,nepopiram. A stit proti depce z kazdodenniho utrpeni a umirani je nutny, ale u vetsiny vymaze i dalsi kvality cloveci.

-----------------------------------

Ze se soudni znalec spletl, interpetoval vysledky vysetreni krve bez zakladnich znalosti, je neuveritelne a tzv. do nebe volajici. V kazdem jinem state krome Ceska by uz davno musel odevzdat znaleckou pecet a funkci. Nemluve o tom, ze by byl obzalovan poskozenymi obzalovanymi v kauzach, kde delal posudky, a pekne by to odskakal.

-----------------------------

Doktora V., co to praskl, neznam, a nemam na nej zadny nazor. Vsechno muze byt pravda. Jak rikam, to by chtelo podrobny rozbor znamych faktu.

 
post Zaslal: 09.04.2016 09:47

Odpověď na příspěvek #184796
Uživatel: Dragón

Toho doktora, o kterém se bavíte, znám osobně víc jak dvacet let. Je...
 

A ty mluvíš o tom panu doktorovi, co dělal ten odběr po smrti pacientky, nebo tom druhém?

 
#184866
toho doktora neznam, ale neverim mu

post Zaslal: 09.04.2016 04:18

Odpověď na příspěvek #184796
Uživatel: Dragón

Toho doktora, o kterém se bavíte, znám osobně víc jak dvacet let. Je...
 

Za nahrávkou stojí vedení rumburské nemocnice. "Běžně si nahrávky nepořizujeme. V tomto případu bylo ale od začátku jasné, že něco není v pořádku. V úmrtním listu byly nesrovnalosti. Proto jsme si nahráli pana doktora Vondráčka pro vnitřní šetření ve společnosti," řekl Blesk.cz ředitel Darek Šváb s tím, že Vondráček o nahrávání nevěděl.Lékař na nahrávce z 10. června, kterou zveřejnila televize Prima, mluví o krytí vraždy. „Vím, že bych to měl zapsat, ale je to tak závažná skutečnost, že prostě to rozmáznout nejde. Já bych správně měl hned zavolat policajty. To bys byl rád? Že by tady v noci lítali policajti?" ptá se Vondráček Švába. Po střihu zase připouští, že neexistuje žádná oficiální dokumentace o odběrech, které, jak Vondráček od začátku říká, pořídil tajně.

------------------------

ale jeho pripad mi pripomina pripad PK. Pan doktor toho na sebe rekl tolik( tech rozhovoru s panem doktorem je hafo  a clanku jeste vice ) ze si clovek dava otazku ...Proc to ten pan doktor  dela? A proc lze o drasliku v kapacce , kdyz v nahravce rika ze zadnou dokumentaci nema? Kazdopadne se oba kamaradi =dokturek i reditel vysphali do politiky na falesnem obvineni zdravotni sestry.........http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/darek-svab-se-vraci-do-politiky-bude-krajskym-zastupitelem-20160229.html

 
Avatar
#184796
Hezký večer všem tady,

Dragón
Zaslat zprávu
Přidat do přátel
post Zaslal: 08.04.2016 22:31
 

Toho doktora, o kterém se bavíte, znám osobně víc jak dvacet let. Je to jeden z nejlepších lékařů ve výběžku.

Zajímá mě, kam se ztratil draslík z kapačky, když ho tam sestra dala na příkaz lékaře a žádný tam nebyl nalezen.

Nevím, co se tam opravdu stalo, ale lékaři věřím.

 
Avatar
post Zaslal: 08.04.2016 14:52

Odpověď na příspěvek #184539
Uživatel: Aki

Nejen podstav, ale ještě je to i blbě placené.  
 

To jsem taky chtěla napsat a zapomněla.

A jakou dřinu někdy musí dělat, tahat se s těžkými nemohoucími paciety atd.

 

Kamarádce odešla záda kolem 40 let a byla v invalidním hned...

 
Avatar
post Zaslal: 08.04.2016 09:28
 

S článkem MUDr. Emmerové souhlasím do detailu, sám pracuji v nemocnici a na každém odd., kde pracuje více lékařů se občas, slušně řečeno nějaký ten aktivní MUDr.Pitomec najde.

 

Důvod, proč se MUDr. Pitomec objevuje je mnoho a byl by o tom nejeden zasvěcený článek.

 

 

 
Avatar
post Zaslal: 08.04.2016 08:51
 

Nejen podstav, ale ještě je to i blbě placené.

 

 
Avatar
post Zaslal: 08.04.2016 08:34
 

Děsím se, jak snadno člověk může dostat doživotí...

A když ne, ta žena i její dcera jsou doživotně poznamenány... to žádné odškodné nespraví, je to nevyčíslitelná suma.

Naše justice si dělá co chce, ne co má.

Sester je málo, navíc jsem včera zaslechla, že do budoucna chtějí aby měly VŠ !

Že to zase požaduje - no kdo asi -EU!

Zatím jsme jim zavřeli pusu nadstavbou DiS.

Která odvážná děva půjde dělat do zdravotnictví, zavedou-li to???

A co sestry co již slouží? V padesáti na VŠ, protože do důchodu daleko?

 

Mladí zdravotníci prchají po škole za hranice, slouží 80 let staří lékaři a už je to taky na nich i vidět, každý stárne.

A promiňte, ale ti mladší jsou někdy pěkně nechotní (někdy se nedivím), ale nevzít člověka s akutní bolestí (a těch případů znám dost a málem se mi to stalo též!, ač byl uveden jako zastupující lékař mé nemocné lékařky), napřed mi vynadal, vyhodil, pak se ale nějak smiloval a už byl vlídnější, když mne vyšetřil...Frown

 

Mám obavy, že bude hůř. V našem kraji je silný podstav zdravotnického personálu.

 
post Zaslal: 07.04.2016 23:05

Odpověď na příspěvek #184335
Uživatel: ToraToraTora

Státní zástupce asi má dostatek argumentů, proč se odvolat. kdyby...
 

Tak to každopádně. Ok

 
Avatar
post Zaslal: 07.04.2016 20:03

Odpověď na příspěvek #184410
Uživatel: Aki

Věř mi, že justice je všude naprosto stejně.. blbá 
 

Já bych tak strašně ráda věřila, že tomu tak není... ale vím, že je. OMG

 
Avatar
post Zaslal: 07.04.2016 19:51

Odpověď na příspěvek #184403
Uživatel: peetrax

No ale jedna věc je žalovat a druhá věc je se odvolat.  Kdoví, jestli...
 

Věř mi, že justice je všude naprosto stejně.. blbá Wink

 
Avatar
post Zaslal: 07.04.2016 19:42

Odpověď na příspěvek #184335
Uživatel: ToraToraTora

Státní zástupce asi má dostatek argumentů, proč se odvolat. kdyby...
 

No ale jedna věc je žalovat a druhá věc je se odvolat. Laughing Kdoví, jestli fakt nemají nějaký nařízení, že se odvolat musí, i kdyby nevím co bylo, vzhledem ke stavu české justice si i myslím, že to tak nějak bude. 

 
#184348
dost argumentu?

post Zaslal: 07.04.2016 17:57

Odpověď na příspěvek #184335
Uživatel: ToraToraTora

Státní zástupce asi má dostatek argumentů, proč se odvolat. kdyby...
 

promin ale vidim jak se odvolava Petr Kramny. Vypada to, ze  spravedlnost je v Ceske republice jenom pro ty bohate kteri si zaplati Salamounuv  spolek a Matlocha

 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/347268/online-soud-se-sestrou-z-rumburka-znalec-rozcupoval-obzalobu.html

http://www.expres.cz/sestra-smrt-pochybnosti-0x0-/zpravy.aspx?c=A160122_140830_dx-zpravy_pali

 
Avatar
post Zaslal: 07.04.2016 12:14

Odpověď na příspěvek #184326
Uživatel: Michaela Kudláčková

To já taky, Toro. Bohužel se státní zástupce odvolal....
 

Státní zástupce asi má dostatek argumentů, proč se odvolat. kdyby neměl argumenty proti dotyčné sestře, nemohl by jí ani žalovat. Takže asi pochybnosti na jeho straně přetrvávají a odvolal se. je to závažné obvinění. Nesmí být žádná pochybnost. Přeci jen to není jen o jedné sestře ale i o důvěře v zdravotnický personál, o poslání, které plní a rozsudek bude mít široký dosah.

 
post Zaslal: 07.04.2016 12:05
 

Je mi úplně zle. Každý zdravotník je pomalu jednou nohou v kriminále. Jsem porodní asistentka, v nemocnici už nedělám, přiznám se, nemám na to nervy. Obdivuju všechny kolegyně, které to dávají! Díky za tenhle článek. Možná si veřejnost uvědomí, že to není jen tak a nebudou na nás jen nadávat...

 
post Zaslal: 07.04.2016 11:05

Odpověď na příspěvek #184329
Uživatel: peetrax

Ach jo, proc se mi pri psani na mobilu ukazuje jen miniokynkona text a pak mi jeste zmizi mezery...
 

Laughing ... já to chápu. A máš pravdu.

 
Avatar
post Zaslal: 07.04.2016 10:51

Odpověď na příspěvek #184328
Uživatel: peetrax

U tamtoho meho souduse taky statni zastupkyneodvolala, pritom byl rozsudek a dukazy atd. jasne...
 
Ach jo, proc se mi pri psani na mobilu ukazuje jen miniokynkona text a pak mi jeste zmizi mezery mezi slovy? :-(
 
Avatar
post Zaslal: 07.04.2016 10:49

Odpověď na příspěvek #184326
Uživatel: Michaela Kudláčková

To já taky, Toro. Bohužel se státní zástupce odvolal....
 
U tamtoho meho souduse taky statni zastupkyneodvolala, pritom byl rozsudek a dukazy atd. jasne jak facka.A za par tydnu to stahla. V dnesni dobe se v pripade souduuz nedivim nicemu.
 
post Zaslal: 07.04.2016 09:54

Odpověď na příspěvek #184323
Uživatel: ToraToraTora

Paní doktorka Emmerová je moudrá žena s všeobecným i...
 

To já taky, Toro. Bohužel se státní zástupce odvolal. Zajímalo by mě, jestli musel, nebo je to jako statndardní postup, když je obžalovaný osvobozený, nebo zda věří znalci, který je se svým úsudkem jediný.

 

Protože přece slyšel odborníky a ne jednoho, sám je také odborník, ale na právo. 

 

Já ten dopis (článek) paní doktorky četla dvakrát pro jistotu, protože je plný odpobrných termínů a mám pocit, že jsem pochopila.

 

A taky mám v hlavě otázku, do jaké míry je znalec, který málem poslal tu paní na zbytek života do vězení, za tohle postižitelný.

 

Vždyť je to (jen co víme) podruhé, co selhal. 

 

Kdyby bylo možné dělat rozhovory se soudci, měla bych jediný dotaz:

 

Jestli by sebe, nebo někoho z rodiny nechal s vážnou zdravotní komplikací léčit pana doktora znalce.

 

A chtěla bych slyšet jenom ano, nebo ne.

 
Avatar
post Zaslal: 07.04.2016 08:34
 

Paní doktorka Emmerová je moudrá žena s všeobecným i odborným rozhledem a hlubokou znalostí. I přesto si nebudu na případ dělat názor jako jsem si ho nedělala z reportáží v televizi a tisku. Budu věřit, že soudy rozhodly pečlivě po zvážení všech důkazů. 

 
#184316
dekuji za clanek

post Zaslal: 07.04.2016 05:42
 

Michalko vy jste takove svetylko v teto temne dobe. Kez by bylo  vice lidi jako jste vy , pani obhajkyne a pani doktorka Milada Emmerova.

 

Právě teď

Dnešní vydání

Poslední příspěvky k článkům

Komerční tipy

Nejnovější diskuse

Včera a předevčírem

Vaše TOP články

Nejčtenější články

Komentáře - Popelnice

Komentáře - Bazar

TOPlist